Class JoinInfo.NonEquiJoinInfo

  • Enclosing class:
    JoinInfo

    private static class JoinInfo.NonEquiJoinInfo
    extends JoinInfo
    JoinInfo that represents a non equi-join.